За нас

“Свободна зона” - Видин е създадена с разпореждане на Министерски съвет № 2 от 07.03.1988г. в съответствие с Указ № 2242 от 17.07.1987г., с който се регламентират условията за създаване на Свободни зони и Правилника от 1987г. за прилагане на указа.
С разпореждане № 103 на Министерски съвет от 30.12.1994г., “Свободна зона” - Видин се преобразува в еднолично акционерно дружество към министъра на финансите.
 
С разпореждане № 1 от 27.03.2009г. Министерският съвет промени органа, който да упражнява правата на държавата като собственик на капитала на “Свободна зона - Видин” ЕАД от министъра на финансите на министъра на икономиката и енергетиката.
 
Зоната в гр. Видин към момента е със статут „свободна зона”, чиято дейност спрямо българското законодателство се подчинява на Указ 2242 и Правилника за прилагане на Указ 2242. Дейности, осъществявани на територията на зоната.
 
 Предметът на дейност на дружеството е организация на изграждането, експлоатацията и стопанисването на „Свободна зона-Видин” ЕАД в, която се осъществява:
  • складиране и съхранение на внесени необмитени стоки, предназначени за износ;
  • отдаване на производствени площи под наем;
  • товарене, разтоварване и транспортно обработване на необмитени стоки, които се внасят с предназначение за износ;
  • обработване на необмитени стоки за износ/сортиране, маркиране, пакетиране, разфасоване и други.­/;
  • представителство и посредничество, организиране производство на стоки и извършване на услуги предназначени за износ;
  • транспортна дейност;
  • зареждане на кораби и други транспортни средства, които извършват международни превози.