Насоки за развитие

Целите на развитие на дружеството са насочени към една по-добра, ефективна и рентабилна дейност на „Свободна зона-Видин” ЕАД. Изпълнението на направената маркетингова стратегия относно бъдещата дейност на предприятието в различните й аспекти и главно по отношение на продуктова, ценова, пласментна, социална, екологична политика и др. и реализация на предвидените инвестиции и инвестиционни намерения ще позволят на фирмата адекватно да реагира на промените в макро и микроикономическата среда в този отрасъл и в сектора като частност.
Отчетен е и факта, че при изпълнението на поставените бъдещи задачи  ще се повиши конкурентноспособността на зоната.
Основното потребление на услугите на пазара е на предоставените обекти под наем, складиране и съхранение на стоки.
Стремежът в политиката на предприятието е насочена и към овладяване на факторите, влияещи върху негативния резултат от някой дейности и към извеждане от кризисното им състояние чрез преливане от другите дейности с цел извеждането им към по-добър финансов резултат за напред.
 
Мисия и целите поставени в бъдеще пред дружеството са:
  • коректност в отношенията с партньорите и клиентите
  • умело ръководство;
  • желание за развитие на дружеството;
  • висок професионализъм;
  • контакти с други зони;
  • познаване на проблемите в предоставените от дружеството услуги и професионалното им разрешаване;
  • ръководството, служителите и работниците в дружеството успешно биха реализирали една добра и обмислена бъдеща програма;

Предвидените действия, мероприятия и намерения са съобразно характеристиките на пазара и са съобразени с непрекъснато променящите се фактори, определящи средата в която дружеството развива своята дейност.